Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2008

”Vi har återigen Sveriges mest nöjda privatbankskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och det glädjer mig eftersom bolåneaffären är en så viktig affär för kunderna. Utlåningen fortsatte att växa i nivå med de senaste kvartalen och marginalerna förbättrades, vilket gav en högre avkastning. Vår likviditetssituation är mycket god och upplåningsverksamheten har fungerat väl. Kreditportföljen har en fortsatt mycket hög kvalitet och kreditförlusterna är på en mycket låg nivå. Verksamheten kännetecknas av låg risk i alla led, vilket bland annat innebär att också likviditetsportföljen är av högsta kvalitet”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning

• Rörelseresultatet ökade till 82 (43) Mkr.
• Räntenettot ökade 37 procent till 235 (171) Mkr.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,2 procent och primärkapitalrelationen till 8,4 procent.
• Utlåningen ökade 18 procent till 52 (44) mdr.
• Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en fortsatt låg riskprofil.
• Antalet kunder ökade till 111 000 (100 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari – september 2007.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Anders Borgcrantz
Verkställande direktör Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Göran Laurén
Vice vd och finanschef Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 410 73
073-96 410 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela