Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2008

”Jag är mycket stolt över att vi har Sveriges mest nöjda privatbankskunder igen, ett starkt kvitto på att kunderna värderar våra produkter och vår service högst av alla. Bankverksamheten växer och vi får fler och fler vardagsekonomikunder som även har sak- och livprodukter hos Länsförsäkringar. Bankaffärens betydelse som intäktskälla för länsförsäkringsgruppen ökar stadigt. Vår kreditportfölj har en mycket god kvalitet och består till största delen av hushållskrediter med låg risk och en god geografisk spridning i landet”, säger Mats Ericsson, verkställande direktör Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
• Resultatet före kreditförluster uppgick till 232 (209) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 186 (172) Mkr.
• Intäkterna ökade 9 procent till 876 (805) Mkr.
• Räntenettot ökade 15 procent till 852 (739) Mkr.
• Rörelsens kostnader ökade 8 procent till 644 (595) Mkr.
• K/I-talet uppgick till 0,74 (0,74).
• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 46 (38) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt uppgick till 4,6 (4,9) procent.
• Utlåning till allmänheten ökade 19 procent till 76 (63) mdr och inlåning från allmänheten ökade 19 procent till 33 (28) mdr.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 18 procent till 52 (44) mdr.
• Bankverksamheten har överlag en låg riskprofil som inte nämnvärt har förändrats under den finansiella krisen.
• Länsförsäkringar har de mest nöjda privatbankskunderna i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).
• Antalet kunder ökade till 686 000 (660 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari – september 2007.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Mats Ericsson
Verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 63
073-96 409 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz
Vice vd och CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Bokmärk och dela