Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2008

– Länsförsäkringsgruppens ekonomi är stark. Nyckeltal inom samtliga verksamheter ligger i topp vid en branschjämförelse. Det tekniska resultatet inom sakförsäkring förbättrades och konsolideringen ligger på en mycket hög nivå. Den negativa kapitalavkastningen inom sakförsäkring ska ställas mot ett genomsnitt de senaste fem åren på närmare fyra mdr per år. Vi har ett av Sveriges starkaste livförsäkringsbolag. Kapitalavkastningen var negativ, men står sig väl vid en jämförelse med övriga aktörer. Tillväxten i bankverksamheten fortsätter, med förbättrad lönsamhet. Bankens likviditet är god och finansieringen via säkerställda obligationer har fungerat väl. Sammantaget behåller länsförsäkringsgruppen sin starka finansiella ställning. På en marknad med ökad priskonkurrens och marginalpress krävs dock överlag lägre kostnader och högre effektivitet, säger Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Summering:
• Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring var fortsatt starkt och uppgick till 1 200 (1 162) Mkr. Rörelseresultatet försämrades på grund av negativ kapitalavkastning till –3 404 (4 664) Mkr.
• Periodens negativa kapitalavkastning inom sakförsäkring ska ställas mot en genomsnittlig avkastning under den senaste femårsperioden på 3 972 Mkr per år.
• Konsolideringen inom sakförsäkring ligger på en fortsatt stark nivå. Konsolideringskapitalet uppgick till 30 210 (35 807) Mkr och konsolideringsgraden uppgick till 174 (218) procent.
• Livförsäkringsverksamheten fortsätter att vara stark och uppvisar några av branschens bästa nyckeltal. Solvensgraden uppgick till 152 (155) procent och konsolideringsgraden till 102 (119) procent. Nyförsäljningen ökade med 25 procent och uppgick till 18 300 (14 690) Mkr.
• Avkastningen på placeringstillgångarna i Länsförsäkringar Liv var -5,8 (7,2) procent. Detta är en spegling av den negativa utvecklingen på världens finansiella marknader, men samtidigt ett resultat som står sig väl vid en jämförelse i branschen. Trots periodens negativa totalavkastning fick kunderna en återbäringsränta på 4 procent vilket är en av de högsta i branschen.
• Inom bankverksamheten fortsatte den starka tillväxten. Rörelseresultatet uppgick till 123 (112) Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade med 20 procent till 73 (61) mdr och inlåning från allmänheten ökade med 19 procent till 32 (27) mdr. Bostadsutlåningen ökade med 20 procent till 51 (42) mdr.
• Antalet kunder i länsförsäkringsbolagen var vid halvårsskiftet drygt 3 240 000, en ökning med 20 000 under perioden. Perioden uppvisar den starkaste helkundsutvecklingen någonsin.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2007.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00
E-post: hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela