Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2008

”Vår affär växer i stort sett i alla delar. Bottenlånen för lantbruks- och skogsbruksfastigheter
fortsatte att ha stor framgång och vi växer på marknaden. Resultatet förbättrades tack vare ökade volymer även om sjunkande börskurser påverkade provisionsnettot negativt. Kreditportföljen har en fortsatt mycket god kvalitet och likviditeten är hög. Bankverksamheten blir en allt större del av länsförsäkringsgruppen, vilket skapar goda förutsättningar för ett starkt helhetserbjudande och en god tillväxt. Antalet vardagsekonomikunder ökar stadigt och fler och fler av dem är även helkunder hos Länsförsäkringar, vilket är glädjande”, säger Anders Borgcrantz, tf vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning

Resultatet före kreditförluster uppgick till 151 (133) Mkr och rörelseresultatet
uppgick till 123 (112) Mkr.
Intäkterna ökade 10 procent till 582 (527) Mkr.
Räntenettot ökade 15 procent till 553 (480) Mkr.
Rörelsens kostnader uppgick till 431 (394) Mkr.
K/I-talet förbättrades till 0,74 (0,75).
Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 29 (21) Mkr.
Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 4,6 (4,8) procent.
Utlåningen till allmänheten ökade 20 procent till 73 (61) mdr och
inlåning från allmänheten ökade 19 procent till 32 (27) mdr.
Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 20 procent
till 51 (42) mdr.
Antal kunder ökade till 676 000 (652 000).
Mats Ericsson har utsetts till ny verkställande direktör och tillträder sin befattning
1 september.

Uppgifterna inom parentes avser januari – juni 2007.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Anders Borgcrantz
Tf vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Mattias Nordin
Ekonomidirektör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 08
073-96 409 08
mattias.nordin@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela