Januari – Mars 2008

”Framgångarna i Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter med oförminskad styrka. Vi har en mycket god volymtillväxt och växer på bolånemarknaden. Vårt nya erbjudande med bottenlån för lantbruks- och skogsbruksfastigheter har blivit en stor framgång. På inlåningssidan växer volymerna, framförallt väljer kunderna fasträntekonton. Kreditportföljen har en mycket god kvalitet med goda inomlägen och god geografisk spridning och vi har en fortsatt god beredskap i form av hög likviditet som täcker ett års refinansieringsbehov”, säger Anders Borgcrantz, tf vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
• Resultatet före kreditförluster uppgick till 77 (66) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 63 (54) Mkr.
• Intäkterna ökade 8 procent till 280 (259) Mkr.
• Räntenettot ökade med 15 procent till 270 (234) Mkr.
• Rörelsens kostnader ökade med 5 procent till 203 (193) Mkr.
• K/I-talet förbättrades till 0,73 (0,75).
• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 13 (12) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt ökade till 4,8 (4,7) procent.
• Utlåning till allmänheten ökade 23 procent till 69 (56) mdr och inlåningen från allmänheten ökade 25 procent till 31 (25) mdr.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 27 procent till 49 (38) mdr.
• Antalet kunder ökade till 667 000 (634 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari – mars 2007.

Rapporten bifogas i sin helhet.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz
Tf vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Mattias Nordin
Ekonomidirektör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 08
073-96 409 08
mattias.nordin@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela