Länsförsäkringsgruppen, bokslutskommuniké 2007:

– Under många år har Länsförsäkringar varit ledande inom svensk sakförsäkring – både mätt i marknadsandelar, kunnande och erbjudandet till kunderna. Det fortsätter vi att vara men efter det gångna året vågar jag påstå att vi också har Sveriges bästa livförsäkringsbolag med en avkastning till våra sparare som är bäst av samtliga pensionsbolag i Sverige och med en ekonomi som har stärkts ytterligare. Med framgångsrik förvaltning följer försäljningsframgångar – nyförsäljningen ökade med över 60 procent. Volymtillväxten i bankverksamheten var den starkaste någonsin – till exempel ökade bostadsutlåningen med 30 procent. Sammantaget summerar vi ett starkt 2007 med goda resultat överlag och en stark finansiell ställning. Avslutningen på året kännetecknades av stor oro på världens kapitalmarknader. Länsförsäkringar har dock ingen exponering mot den oroliga kreditmarknaden, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

2007 i korthet:

• Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring var fortsatt starkt och uppgick till 2 322 (2 114) Mkr. Rörelseresultatet var 3 769 (4 545) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 11,6 procent.
• Tack vare 2007 års goda resultat inom sakförsäkring kommer 15 länsförsäkringsbolag att lämna återbäring i olika former till sina kunder om totalt cirka 800 Mkr.
• Avkastningen på placeringstillgångarna i Länsförsäkringar Liv var 6,7 (8,0) procent, vilket var bäst av samtliga pensionsbolag i Sverige. Den framgångsrika förvaltningen gav kunderna en återbäringsränta på 10 procent vid årets utgång.
• Inom bankverksamheten uppgick resultatet före kreditförluster till 290 (236) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 238 (198) Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade 24 procent till 67 (54) mdr och inlåningen från allmänheten ökade 22 procent till 30 (24) mdr. Bostadsutlåningen ökade 30 procent till 48 (37) mdr.
• I gruppens gemensamma bolag, Länsförsäkringar AB med dotterbolag, uppgick resultatet före skatt till 1 269 (821) Mkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,0 (7,7) procent.
• 2007 års mätning från Svenskt Kvalitetsindex visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda privatbankskunder, bolånekunder, sjukvårdsförsäkringskunder och bilförsäkringskunder. Inom samtliga andra kategorier är placeringen bland de tre främsta. Länsförsäkringsgruppen tilldelades också en rad utmärkelser under 2007. Bland annat Årets Livförsäkringsbolag och Årets Sakförsäkringsbolag (Finansbarometern) och Årets bästa mäklardisk.

Uppgifterna inom parentes avser 2006.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 070-57 970 66

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela