Bokslutskommuniké 2007

– 2007 blev det bästa året någonsin med den starkaste volymtillväxten och det bästa resultatet hittills inom samtliga områden. Länsförsäkringars fokusering på service, personliga möten och stark lokal närvaro i kombination med attraktiva helhetserbjudanden ger resultat. Att våra kunder dessutom är de mest nöjda privatbanks- och bolånekunderna är ett kvitto på att vi lyckats i våra ambitioner. Vi kommer att fortsätta med full kraft på den inslagna vägen, säger Anders Borgcrantz, tf vd i Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning:

• Resultatet före kreditförluster uppgick till 290 (236) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 238 (198) Mkr, en ökning med 20 procent.
• Intäkterna ökade 8 procent till 1 106 (1 023) Mkr.
• Räntenettot ökade 10 procent och uppgick till 1 017 (927) Mkr.
• Rörelsens kostnader ökade 4 procent till 816 (787) Mkr.
• K /I-talet förbättrades till 0,74 (0,77).
• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 51 (38) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt var 5,0 (4,6) procent.
• Utlåning till allmänheten ökade 24 procent till 67 (54) mdr och inlåning från allmänheten ökade 22 procent till 30 (24) mdr.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 30 procent till 48 (37) mdr.
• Fondvolymen uppgick till 65 (62) mdr, en ökning med 5 procent.
• Emitterade värdepapper ökade till 46 (32) mdr, varav säkerställda obligationer uppgick till 37 mdr.
• Länsförsäkringar har de mest nöjda privatbankskunderna och de mest nöjda bolånekunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI ) 2007.
• Antalet kunder ökade till 665 000 (640 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2006.
Jämförelsevärden är omräknade enligt IFRS.

Rapporten kan hämtas via www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz
Tf vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51

Mattias Nordin
Ekonomidirektör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 08
073-96 409 08

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66

Bokmärk och dela