Årsredovisning 2007

• Resultatet före kreditförluster uppgick till 290 (236) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 238 (198) Mkr, en ökning med 20 procent.
• Intäkterna ökade 8 procent till 1 106 (1 023) Mkr.
• Räntenettot ökade 10 procent och uppgick till 1 017 (927) Mkr.
• R örelsens kostnader ökade 4 procent till 816 (787) Mkr.
• K/I-tal före kreditförluster förbättrades till 0,74 (0,77).
• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 51 (38) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt var 5,0 (4,6) procent.
• Utlåning till allmänheten ökade 24 procent till 67 (54) mdr och inlåning från allmänheten ökade 22 procent till 30 (24) mdr.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 30 procent till 48 (37) mdr.
• Fondvolymen uppgick till 65 (62) mdr, en ökning med 5 procent.
• E mitterade värdepapper ökade till 46 (32) mdr, varav säkerställda obligationer uppgick till 37 mdr.
• Antalet kunder ökade till 665 000 (640 000), varav bolånekunderna uppgick till 106 300 (90 400).

Bokmärk och dela