Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2006

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2006

– 2006 var ett framgångsrikt år för Länsförsäkringars bankverksamhet. Vi fortsätter att växa med bibehållen lönsamhet och effektivitet samtidigt som vi fortsätter att ha mycket nöjda kunder. Kundernas förtroende bygger på att vi som utmanare starkt bidragit till att öka konkurrensen genom bättre villkor och bra priser, inte minst på bolånemarknaden. Vår ambition är att tillhöra de största aktörerna på bolånemarknaden inom tre år. Under 2007 ska vi fortsätta att utmana med kundernas bästa för ögonen, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning:
* Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 238 (203) Mkr och efter kreditförluster till 201 (154) Mkr. I resultat ingår en engångspost på 23 Mkr hänförlig till försäljning av tidigare avskrivna fordringar i Wasa Kredit.
* Intäkterna ökade med 6 procent till 1 025 (971) Mkr och administrationskostnaderna
ökade med 2 procent till 787 (769) Mkr. I administrationskostnaderna ingår en engångspost om 13 Mkr avseende pensionsavsättningar.
* Räntenettot ökade med 6 procent och uppgick till 922 (873) Mkr.
* K/I-talet sjönk till 0,77 (0,79).
* Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 37 (49) Mkr.
* Ett ovillkorat kapitaltillskott om 300 Mkr har erhållits.
* Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 4,6 (4,1) procent.
* Utlåning till allmänheten ökade med 14 procent till 54 (47) miljarder kronor och inlåning från allmänheten ökade med 15 procent till 24 (21) miljarder kronor.
* Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 18 procent till 37 (31) miljarder kronor.
* Fondvolymen ökade till 62 (54) miljarder kronor.
* Antalet kunder ökade från 593 000 till 640 000.
2006 års upplaga av Svenskt Kvalitetsindex visar att Länsförsäkringar fortsätter att ha marknadens mest nöjda bank- och bolånekunder.

Uppgifterna inom parentes avser 2005.

Hela rapporten finns även på www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson,
Vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82
073-96 419 82

Anders Borgcrantz,
CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073- 96 412 51

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela