Länsförsäkringar Sak köper fastigheterna Bremen 2 och Bremen 4 i Stockholm

Länsförsäkringar Sak köper fastigheterna Bremen 2 och Bremen 4 i Stockholm

Länsförsäkringar Sak förvärvar av Skandrenting, Länsförsäkringar Liv och Humlegården Fastigheter bolaget Utile Dulci som äger fastigheterna Bremen 2 och Bremen 4, Tegeluddsvägen 11-13 och 21 i Stockholm. Hyresgäst i de bägge fastigheterna är Länsförsäkringar AB, moderbolag för såväl Länsförsäkringar Sak som Länsförsäkringar Liv.

Marknadsvärdet på fastigheterna är cirka 2,3 miljarder kronor och den preliminära köpeskillingen mellan Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak baseras på detta marknadsvärde. I samband med förvärvet löses de lån som bolaget har.

– Länsförsäkringar Sak har inom ramen för sin långsiktiga placeringsstrategi beslutat att öka andelen fastigheter för att placeringsportföljen bättre ska motsvara skuldsidan och för att förbättra avkastningen. Köpet av Utile Dulci stödjer denna inriktning, säger Ann Sommer, VD Länsförsäkringar Sak.

– Länsförsäkringar Livs investering i fastigheterna har haft en gynnsam utveckling sedan förvärvet 1998. Kapital frigörs nu för nya långsiktiga investeringar. Dessutom innebär försäljningen en renodling av ägandet av fastigheterna och medför minskad risk för intressekonflikter, säger Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv.

– Skandrenting har under åren som huvudägare i Utile Dulci sett en mycket positiv utveckling av fastigheterna och samarbetet med Länsförsäkringar och dess olika bolag har fungerat på ett utmärkt sätt. Vi kommer att investera vårt frigjorda kapital i nya fastigheter, säger Mikael Igelström, direktör marknad och transaktioner Skandrenting.

Länsförsäkringar Livs regelverk för internaffärer innebär att för detta slag av transaktioner ska extern expertis anlitas och oberoende värderingar genomföras. Därutöver ska transaktionen underställas oberoende granskning.

Värdering av fastigheterna har för Länsförsäkringar Saks räkning gjorts av Newsec och för Länsförsäkringar Livs räkning av DTZ. Handelsbanken Capital Markets har på uppdrag av Länsförsäkringar Liv lämnat ett utlåtande att den preliminära köpeskillingen är skälig från ett finansiellt perspektiv för Länsförsäkringar Liv. Professor Erik Nerep, Handelshögskolan i Stockholm, har av Länsförsäkringar AB anlitats som oberoende granskningsman. Granskningsmannen har bekräftat att transaktionen genomförts med tillbörligt beaktande av såväl livförsäkringstagarnas som sakförsäkringstagarnas intressen. Skandrentings rådgivare i affären har varit Trägårdh och Falkenborn Advokatbyrå.

Utile Dulci ägdes före affären till 70 procent av Skandrenting, Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak ägde vardera 12,5 procent och fastighetsbolaget Humlegården 5 procent. Skandrenting ägs av Erik Selin Fastighets AB.

För ytterligare information;

Ann Sommer, VD Länsförsäkringar Sak
073-964 17 01

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv
073-964 11 42

Mikael Igelström, direktör Skandrenting AB
070-669 77 96

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
073-964 14 99

Bokmärk och dela