Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2006

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2006

– På en marknad med kraftigt ökad konkurrens fortsätter vi att växa inom alla områden. Dessutom ökar vi både resultat och lönsamhet varje kvartal, helt enligt vår plan. Arbetet med att positionera Länsförsäkringar som det naturliga valet inom både bank och försäkring på den svenska marknaden fortgår. Nu intensifierar vi detta arbete genom ökad kundorientering, bättre tillgänglighet och verktyg som frigör tid för rådgivning kring kundernas hela privatekonomi, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning:

– Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 172 (150) Mkr och efter kreditförluster till 147 (106) Mkr.
– I resultatet ingår en engångspost om 18,0 Mkr till följd av försäljning av tidigare avskrivna fordringar i Wasa Kredit.
– Intäkterna ökade med 6 procent till 745 (706) Mkr och administrationskostnaderna ökade med 3 procent till 573 (556) Mkr.
– Räntenettot ökade med 4 procent och uppgick till 676 (650) Mkr.
– K/I-talet sjönk till 0,77 (0,79).
– Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 25 (44) Mkr. De låga kreditförlusterna förklaras till viss del av engångsposten i Wasa Kredit.
– Ett ovillkorat aktieägartillskott om 300 Mkr har erhållits.
– Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 4,5 (3,8) procent.
– Utlåningen till allmänheten ökade med 16 procent till 52 (45) mdr och inlåning från allmänheten ökade med 14 procent till 24 (21) mdr.
– Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 21 procent till 35 (29) mdr.
– Antal kunder ökade till 604 000 (588 000).
– Länsförsäkringar fortsätter att ha mycket nöjda bankkunder på privatmarknaden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för bankbranschen 2006.

Uppgifterna inom parentes avser januari–september 2005.

Hela rapporten finns på www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson,
Vd Länsförsäkringar Bank
08-588 419 82
073-96 419 82

Christer Baldhagen,
Informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Bokmärk och dela