Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005

Sammanfattning
• Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 203 (171) Mkr och efter kreditförluster till 154 (127) Mkr.
• Intäkterna ökade med 7 procent till 1 299 (1 214) Mkr och administrationskostnaderna ökade med 5 procent till 1 097 (1 042) Mkr.
• Räntenettot ökade med 5 procent och uppgick till 873 (830) Mkr.
• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 49 (45) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital före skatt blev 5,7 (5,9) procent.
• Utlåningen till allmänheten ökade med 19 procent till 47 (39) miljarder kronor och inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 21 (19) miljarder kronor.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 30 procent till
31 (24) miljarder kronor.
• Standard & Poor’s ändrade i januari 2006 bankens ”outlook” från ”stable” till ”positive”, vilket bekräftar den positiva utvecklingen i bankverksamheten och dess strategiska betydelse för länsförsäkringsgruppen.
• För andra året i rad visade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att kunderna i Länsförsäkringar är mera nöjda än privatkunder i andra banker.
• Samtliga fonder hade en positiv avkastning under året.

Bokmärk och dela