Länsförsäkringsgruppens bokslutsrapport 2005

Länsförsäkringsgruppens bokslutsrapport 2005

”Länsförsäkringsgruppen visar de bästa sammantagna resultaten någonsin. Rekordresultatet inom sakförsäkring innebär att många länsförsäkringsbolag ger sina kunder återbäring. Totalt uppgår återbäringen till närmare en miljard kronor. Totalavkastningen i livförsäkringsbolaget var 14,9 procent, varför återbäringsräntan höjs till 9 procent. De senaste 20 åren har återbäringsräntan i genomsnitt varit 9,6 procent. Få trygga sparformer matchar den avkastningen. Allt fler sakförsäkringskunder blir bankkunder, något som är en förutsättning
för vår banksatsning. Vi har Sveriges mest nöjda kunder inom alla kategorier. Vår strategi med lokala och självständiga bolag som samverkar har återigen visat sina fördelar. Resultatet 2005 är en fantastisk grund för våra tillväxt- och expansionsmål”, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

2005 i korthet:

• Det tekniska resultatet inom sakförsäkring förbättrades till 2 496 (1 957) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 7 027 (3 213) Mkr, vilket är det bästa resultatet någonsin. Marknadsandelen inom sakförsäkring uppgick till 30,6 (32,3) procent.

• Tack vare de goda resultaten ger många länsförsäkringsbolag återbäring till sina kunder. Totalt uppgår återbäringen till närmare en miljard kronor.

• Totalavkastningen på placeringstillgångarna i livförsäkringsbolaget var 14,9 (6,4) procent.
Återbäringsräntan höjdes den 1 oktober från 4 till 6 procent. Den 1 mars 2006 höjs återbäringsräntan till 9 procent. Resultatet inom livförsäkring uppgick till 4 584 (2 348) Mkr.

• Rörelseresultatet inom bank före kreditförluster och skatt uppgick till 203 (171) Mkr och
efter kreditförluster till 154 (127) Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade med 19 procent
till 47 (39) miljarder kronor. Inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 21 (19)
miljarder kronor. Bostadsutlåningen ökade med 30 procent till 31 (24) miljarder kronor.

• Totalkostnadsprocenten inom sakförsäkring förbättrades ytterligare och uppgick till 89 (93)
procent. Administrationsresultatet inom livförsäkring förbättrades med 76 Mkr.

• Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visade att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda privatkunder inom sakförsäkring, livförsäkring och bank. Inom sakförsäkring visar SKI att Länsförsäkringar toppar även bland företagskunderna.

• Länsförsäkringar utnämndes för tredje året i rad till Årets sakförsäkringsbolag av tidningen
Affärsvärlden, baserat på en undersökning bland svenska företagare, och till Årets pensionsförvaltare av Investment & Pensions Europe, också det för tredje året i rad.

Uppgifterna inom parentes avser 2004.
Uppgifter om marknadsandelar i denna rapport är preliminära. Officiella siffror publiceras av Försäkringsförbundet 2006-02-15.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00

Christer Baldhagen, informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Hela kommunikén

Taggar

Bokmärk och dela