Länsförsäkringar Banks bokslutskommuniké 2005

Länsförsäkringar Banks bokslutskommuniké 2005

”De senaste årens starka tillväxt innebär att banken står väl rustad inför framtiden. Den starka tillväxten och branschens nöjdaste kunder bekräftar att den långsiktiga strategi vi valt är rätt. Vi har nu alla förutsättningar att skapa en ännu starkare kärnaffär till nytta för både kunderna och länsförsäkringsgruppen som helhet. Bankverksamheten ska fortsätta att växa. Potentialen i det samlade erbjudandet, i varumärket och i kundbasen är mycket stor”, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

2005 i korthet:

• Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 203 (171) Mkr och efter kreditförluster
till 154 (127) Mkr.

• Intäkterna ökade med 7 procent till 1 299 (1 214) Mkr och administrationskostnaderna
ökade med 5 procent till 1 097 (1 042) Mkr.

• Räntenettot ökade med 5 procent och uppgick till 873 (830) Mkr.

• Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 49 (45) Mkr.

• Räntabiliteten på eget kapital före skatt blev 5,7 (5,9) procent.

• Utlåningen till allmänheten ökade med 19 procent till 47 (39) miljarder kronor och
inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 21 (19) miljarder kronor.

• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 30 procent till
31 (24) miljarder kronor.

• Standard & Poor’s ändrade i januari 2006 bankens ”outlook” från ”stable” till ”positive”,
vilket bekräftar den positiva utvecklingen i bankverksamheten och dess strategiska
betydelse för länsförsäkringsgruppen.

• För andra året i rad visade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att kunderna i Länsförsäkringar
är mera nöjda än privatkunder i andra banker.

• Samtliga fonder hade en positiv avkastning under året.
Uppgifterna inom parentes avser 2004.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82
073-96 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Hela kommunikén

Bokmärk och dela