Länsförsäkringars bankverksamhet, januari-mars 2005: Sveriges mest nöjda bankkunder blir ännu fler

Länsförsäkringars bankverksamhet, januari-mars 2005: Sveriges mest nöjda bankkunder blir ännu fler

– Verksamheten utvecklas enligt lagd strategi. Arbetet med att nå ökad tillväxt med hög kostnadseffektivitet fortsätter. Upplåningskostnaderna minskar genom stärkt förtroende och ökad kreditvärdighet. Tillväxten ökar inom bolåneaffären samtidigt som kunderna utökar sina bankengagemang med framför allt lönekonton och kort. Utvecklingen av fondverksamheten i bankerbjudandet har intensifierats och fondernas tillväxt har förbättrats. Under våren genomför Länsförsäkringar en stor reklamsatsning vilken ökar kännedomen om att Länsförsäkringar också är en bank, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
• Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 50,8 (31,9) Mkr och efter kreditförluster
till 34,4 (28,0) Mkr.
• Intäkterna ökade med 13 procent till 315,0 (278,5) Mkr. Administrationskostnaderna
ökade med 7 procent till 264,3 (246,6) Mkr.
• Räntenettot ökade med 20 procent och uppgick till 218,9 (182,9) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 4,0 (4,1) procent.
• Utlåningen till allmänheten ökade med 28 procent till 40,9 (32,0) miljarder kronor och
inlåningen från allmänheten ökade med 5 procent till 19,1 (18,1) miljarder kronor.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 42 procent till
25,4 (17,9) miljarder kronor.
• Banken har erhållit ett kapitaltillskott om 150 Mkr i form av ett ovillkorat aktieägartillskott.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,54 (11,99) procent och primärkapitalrelationen till
9,04 (9,11) procent.
• Länsförsäkringar har sedan mars 2004 fått 40 000 nya bankkunder. Totalt uppgick antalet
kunder till 579 000 (539 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari–mars 2004.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se 073-964 19 82

Anders Borgcrantz, Vice VD, Länsförsäkringar Bank 08-588 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se 073-964 12 51

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Länsförsäkringar Bank, kvartalsrapport jan-mars 2005

Taggar

Bokmärk och dela