Länsförsäkringsgruppen gör urstarkt resultat

Länsförsäkringsgruppen gör urstarkt resultat

– Sakförsäkringsverksamheten visar rekordresultat. Livförsäkringsverksamheten har nått målet om ett driftsresultat i balans. Kapitalförvaltningen har förbättrats. Bankverksamheten är lönsam. Med utgångspunkt i resultaten från 2004 fokuserar länsförsäkringsgruppen de kommande åren på tillväxt under lönsamhet för samtliga tre kärnaffärer, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

2004 i korthet:
• Det tekniska resultatet inom sakförsäkring förbättrades till 1 961 (990) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 3 218 Mkr. Marknadsandelen inom sakförsäkring ökade till 32,2 (30,7) procent.
• Resultatet inom livförsäkring uppgick till 2 347 (3 808) Mkr. Marknadsandelen (nyförsäljning) för privat pension var 11,2 (10,7) procent och marknadsandelen på tjänstepensionsmarknaden var 13,6 (11,5). Totalavkastningen i livförsäkringsbolaget var 6,8 (8,5) procent.
• Rörelseresultatet inom bank före kreditförluster uppgick till 171 (104) Mkr och efter kreditförluster till 127 (65) Mkr, motsvarande en avkastning på eget kapital om 8,8 (3,0) procent. De befarade och konstaterade kreditförlusterna motsvarar 0,15 (0,12) procent av den totala utlåningsvolymen.
• Bankens utlåning ökade med 31 procent till 39 (30) miljarder kronor. Bostadsutlåningen
ökade med 47 procent och uppgick till 23,8 (16,2) miljarder kronor.
• Arbetet med effektiviseringar och lönsamhetsfokus har givit tydliga resultat. Totalkostnadsprocenten inom sakförsäkring förbättrades och uppgick till 93 (101) procent. Driftskostnadsprocenten förbättrades till 19 (20) procent. Driftsresultatet inom livförsäkring förbättrades med 224 Mkr.
• Länsförsäkringar utnämndes till såväl Årets sakförsäkringsbolag som Årets livförsäkringsbolag av tidningen Affärsvärlden, för andra året i rad.
• Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visade att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda privatkunder inom sakförsäkring, livförsäkring och bank.
• Flodvågen i Asien i slutet av december var en mänsklig katastrof men ger en mycket ringa påverkan på länsförsäkringsgruppens ekonomiska resultat.

Uppgifterna inom parentes avser 2003.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller i praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringars resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen och den gemensamt ägda Länsförsäkringar AB-koncernen.

Du hittar hela kommunikén bifogad detta pressmeddelande eller på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB 08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Taggar

Bokmärk och dela