Bokslutskommuniké 2004: Länsförsäkringars bankverksamhet uppvisar stor tillväxt

Bokslutskommuniké 2004: Länsförsäkringars bankverksamhet uppvisar stor tillväxt

– Länsförsäkringars bankkunder är de mest nöjda i Sverige. Det är ett fantastiskt förtroendekapital som vi ska förränta ytterligare, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

2004 i korthet:
• Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 171 (104) Mkr och efter kreditförluster
till 127 (65) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 186 (46) Mkr.
• Intäkterna ökade med 48 procent till 1 214 (822) Mkr.
• Administrationskostnaderna ökade med 42 procent till 1 042 (736) Mkr.
• Räntenettot ökade med 18 procent och uppgick till 830 (701) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital blev 8,8 (3,0) procent. Före jämförelsestörande poster
uppgick räntabiliteten till 6,0 procent.
• Utlåningen till allmänheten ökade med 31 procent till 39 (30) miljarder kronor och
inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 19 (17) miljarder kronor.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 47 procent
till 24 (16) miljarder kronor.
• Höjt ratingbetyg från Standard & Poor’s (A–/A–2). En första rating från Moody’s gav
kreditbetyget A3/P–2.
• Under våren sattes ett EMTN-program upp för att finansiera utlåningsexpansionen samt
för att diversifiera upplåningsportföljen.
• Länsförsäkringars bankverksamhet har med sitt rikstäckande kontorsnät Sveriges mest
nöjda bankkunder enligt undersökningen Svenskt Kvalitetsindex 2004.
• Antalet kunder inom banken ökade till 568 000 (452 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2003.

Du hittar hela kommunikén bifogad detta pressmeddelande eller på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se 073-96 419 82

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela