Länsförsäkringar granskar bonusar och fallskärmar under 2005

Länsförsäkringar granskar bonusar och fallskärmar under 2005

Länsförsäkringar förvaltar svenska aktier till ett värde av nära 24 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 0,8 procent av Stockholmsbörsen. Som en av de större institutionella aktieägarna och som företrädare för försäkrings- och fondsparare utövas ägarinflytande i syfte att skapa så god avkastning som möjligt. Länsförsäkringar fokuserar på ett begränsat antal frågor som har stor betydelse för det långsiktiga förvaltningsresultatet.

– Vi söker aktivt samarbete med andra stora ägare. Under våren 2005 planerar vi att delta på cirka 25 bolagsstämmor, främst för de stora svenska bolagen, säger Claes Ahrel, ansvarig för ägarstyrningsfrågor på Länsförsäkringar.

Han konstaterar att ett bolags framgång till stor del avgörs av den kompetens som finns i
dess styrelse och dess verkställande ledning. Därför väljer Länsförsäkringar att rikta in sig på ersättningsfrågor och frågor kring styrelsen och dess sammansättning under våren 2005:

1. Ersättning till VD och ledningen
Den totala ersättningen till VD ska redovisas på stämman och ett tak ska fastställas. De personer som omfattas av incitamentsprogrammet bör vara aktieägare eller på annat sätt ta egen risk som är relaterad till programmets värde. Aktierelaterade incitamentsprogram till ledning och VD ska vara väl förankrade hos ägarna. Stämman ska fatta beslut i dessa frågor och incitamentsprogrammen ska redovisas på ett tydligt sätt.

Länsförsäkringar verkar för införande av premiebaserade pensionssystem. Ansvaret för ersättning till VD ska läggas på styrelsen och den totala ersättningen till VD ska alltid redovisas på stämman.

2 Styrelsen
Styrelsen ska representera ägarna och ha önskvärd kompetens. Nomineringskommittéer bör inte utses på stämman utan under fjärde kvartalet av de största ägarna. Nomineringskommittén ska representera alla ägare. Man får inte gå för långt i regleringen av styrelsesammansättningen och ledningens operativa arbete eftersom det urholkar äganderätten.

I nyhetsbrevet Sparutsikters senaste månadsrapport kan du läsa mer om Länsförsäkringars ägarstyrningspolicy. I Sparutsikter finns även vår prognos för konjunktur, räntor och börsutveckling, information om aktuella bankräntor och råd om bolån. Sparutsikter är bifogat detta pressmeddelande, du kan också du ladda ned det på följande adress: www.lansforsakringar.se/bors

För mer information kontakta:
Claes Ahrel, Aktiestrateg Länsförsäkringar AB 08-588 419 84
claes.ahrel@lansforsakringar.se 073-964 19 84

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Sparutsikter januari 2005

Bokmärk och dela