Länsförsäkringar Liv bockar av samtliga rekommendationer från oberoende granskning

Länsförsäkringar Liv bockar av samtliga rekommendationer från oberoende granskning

I maj 2003 gav Länsförsäkringar Livs styrelse i uppdrag åt en oberoende grupp att granska interna transaktioner mellan Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak, alltsedan 1998 då Länsförsäkringar och Wasa gick samman. Granskningsgruppen leddes av före detta auktoriserade revisorn Bertil Edlund och i densamma ingick bland andra justitierådet Johan Munck och adjungerade professorn Rolf Skog.

Granskningsrapporten som presenterades i december 2003 riktade ingen kritik mot interntransaktioner mellan liv- och sakförsäkringskollektiven. Inget kollektiv har således gynnats på det andras bekostnad. Gruppen föreslog däremot åtgärder till förbättringar, vilka Länsförsäkringar Liv nu har realiserat på samtliga punkter.
– Det känns skönt att ha kommit i mål med de förbättringsåtgärder som granskningsgruppen föreslog. Åtgärdspaketet leder till ökad tydlighet och transparens som är till nytta för kunderna, säger Hans Benndorf, vd Länsförsäkringar Liv.

Genomförda förbättringsåtgärder:

· Insyn och inflytande
– En ny försäkringstagarförening har bildats med uppgift att tillvarata försäkringstagarnas intressen. Den utser två ledamöter till Länsförsäkringar Livs styrelse.
– För att säkerställa självständighet och integritet består Länsförsäkringar Livs styrelse av en majoritet av oberoende ledamöter. Av de oberoende ledamöterna utses två av Länsförsäkringar Livs försäkringstagarförening och resten av ägaren Länsförsäkringar AB.
– Ordförande utses av ägaren.
– Styrelsen utser inom sig vice ordförande bland de oberoende ledamöterna.

· Styrning och uppföljning
– En översyn av styrelsens arbetssätt och rutiner för att tydliggöra Länsförsäkringar Livs uppdrag från ägarna är genomförd.
– Instruktion för hantering av intressekonflikter för att säkerställa balans mellan kollektiven är införd.
– Vid intressekonflikter av större betydelse mellan kollektiven utses en oberoende granskningsgrupp.
– Regelansvarig (Compliance) för skydd av verksamhetstillstånd och varumärke är tillsatt.
– Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar AB har från och med bolagsstämmorna 2004 separata revisorer.
– Länsförsäkringar Liv har separat internrevisor. Internrevisionens arbetsområde och resurser har setts över i samarbete med Länsförsäkringar AB.
– Formaliserade arbetsformer för Länsförsäkringar Livs uppföljning och kontroll av kapitalförvaltningen är införda.
– I det gemensamma finansutskottet utses en majoritet av Länsförsäkringar Livs styrelse.

· Avtal om kapitalförvaltning
Kapitalförvaltningsavtalet mellan Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Liv förlängs i en första etapp från tre månader till tre år och därefter med ett år i taget. För detta får Länsförsäkringar Liv årligen en rabatt på förvaltningsavgiften om 25 miljoner kronor med 3 procents årlig uppräkning av Länsförsäkringar Sak. Avtalet innebär att Länsförsäkringar Liv för perioden 1 juli 2004 – 1 juli 2007 får cirka 80 miljoner kronor i rabatt. Länsförsäkringar Liv har från 1 juli 2007 rätt att uppdra kapitalförvaltningen åt annan.

· Ny kommunikationspolicy
Löpande finansiell information
– Årsredovisningarna har förbättrats avsevärt och på en rad punkter har informationen blivit tydligare, som till exempel redovisningen av interntransaktioner, styrelsens arbete och förmåner till ledande befattningshavare.
– Kvartalsinformation om bolagets konsolidering och solvens offentliggörs för att öka insyn och transparens.

Löpande kundkommunikation
– Länsförsäkringar är unikt i Sverige med den nya sammanställningen ”Översikten”. Med denna får kunderna en detaljerad och samlad bild av hela deras engagemang.
– Alla kundutskick har noggrant setts över och gjorts om för att bli så begripliga och tydliga som möjligt.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Benndorf, vd Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela