Länsförsäkringar fortsätter att växa inom både bank och försäkring

Länsförsäkringar visar upp en fortsatt god tillväxt inom både bank och försäkring. Enligt Försäkringsförbundets kvartalsstatistik för andra kvartalet 2004 ökade marknadsandelen inom sakförsäkring med 1,6 procentenhet till 32,0 procent. Marknadsandelen på den totala livförsäkringsmarknaden minskade något. Samtidigt växer Länsförsäkringar på den viktiga marknaden för tjänstepensioner. Bankverksamheten fortsätter att växa. Marknadsandelen inom inlåning ökade under perioden juni 2003 till juni 2004 från 2,8 till 2,9 procent. Marknadsandelen avseende bostadslån (bottenlån) ökade från 1,5 till 2,4 procent.

Sakförsäkring
Länsförsäkringar befäster sin starka ställning på sakförsäkringsmarknaden. Enligt Försäkringsförbundets statistik för det andra kvartalet var marknadsandelen 32,0 procent, en ökning med 1,6 procentenheter.

Marknadsandelen inom hem- och villaförsäkring mätt i inbetald premie var 32,6 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter. Inom trafikförsäkring var marknadsandelen oförändrad på 32,8 procent. Marknadsandelen på företagsmarknaden ökade med 2,8 procentenheter till 38,4 procent.

Livförsäkring
Marknadsandelen mätt som premieinkomst minskade från 8,7 procent till 8,5 procent under tolvmånadersperioden. Även marknadsandelen mätt som nyförsäljning minskade, från 11,3 till 10,9 procent.

Trots att andelen av den totala livförsäkringsmarknaden minskade växer Länsförsäkringar på den viktiga tjänstepensionsmarknaden. Mätt i nyförsäljning ökade andelen från 11,4 till 12,2 procent och mätt som premieinkomst ökade marknadsandelen från 8,0 till 8,5 procent.

Bank
Marknadsandelen mätt som inlåning från hushållen var 2,9 procent den sista juni 2004, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Marknadsandelen mätt som utlåning till hushållen ökade från 2,2 procent till 2,4 procent. Länsförsäkringars andel av marknaden för bostadslån (bottenlån) var 2,4 procent den sista juni, en ökning med 0,9 procentenheter.

Länsförsäkringars marknadsandelar den 30 juni 2004

För ytterligare information kontakta:

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela