Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2004

Sammanfattning
* Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 32 (15) Mkr och
efter kreditförluster till 28 (6) Mkr.
* Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med
78 procent till 18 (10) miljarder kronor.
* Utlåningen till allmänheten ökade med 42 procent till 32 (23)
miljarder kronor och inlåningen från allmänheten ökade med 11 procent till
18 (16) miljarder kronor.
* Från och med 1 januari 2004 ingår Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
som en del i bankkoncernen.
* Intäkterna ökade med 58 procent till 278 (176) Mkr. Exklusive Länsförsäkringar
Fondförvaltning var motsvarande ökning 43 procent.
* Administrationskostnaderna ökade med 53 procent till 247 (161) Mkr.
Exklusive Länsförsäkringar Fondförvaltning var motsvarande ökning 27 procent.
* Räntenettot ökade med 24 procent.
* Räntabiliteten uppgick till 5,7 (1,8) procent.
* Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,99 (8,52) procent och
primärkapitalrelationen till 9,10 (7,94).
* Antalet bankkunder uppgick till 539 000 (inklusive fondkunder).
Antalet kunder med
lönekonto, kort, sparande och lån har ökat med 50 procent.
* Under perioden har ett arbete kring att sätta upp ett EMTN-program påbörjats.

– Banken visar en fortsatt kraftig resultat- och volymtillväxt.
Rörelseresultatet har utvecklats mycket positivt. Utlåningen ökade med
42 procent och inlåningen med 11 procent. Vi har stärkt vår position på
bolånemarknaden och bostadsutlåningen ökade den senaste 12-
månadersperioden med 78 procent. Breddningen av bankkundernas engagemang
är ett fokusområde, vilket resulterat i att antalet kunder med
lönekonto, kort, sparande och lån fördubblats det senaste året, säger
Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson 08-588 419 82
VD Länsförsäkringar Bank 073-96 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen 08-588 415 01
Informationsdirektör Länsförsäkringar 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela